Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001

Projekt címe: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona községben

Kedvezményezett neve: Rábapatona Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.

Elnyert támogatás: 55.079.494 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt célja és tartalma:

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban van a Rábapatonán megvalósítandó környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés. A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése. A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet: • jelentős anyagi károk kivédése; • a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; • a településrészben az életminőség javulása.

A Pályázati felhívás 3.1.1., az önállóan támogatható tevékenységek pontjának megfelelően a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg, a csapadékvíz okozta károk megelőzésével. A belterületet védő övárok-rendszer, gyűjtőakna létesítése szintén betervezett a fejlesztés keretén belül. További tervezett fejlesztés a zöld infrastruktúrák építésével megvalósítható tető-csapadék víz gyűjtése a polgármesteri hivatal esetében. A Pályázati 3 / 13 felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek pontjának megfelelően az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: • csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése. • Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója A Pályázati felhívás 3.1.4. Nem támogatható tevékenységek pontjánál részletezett tevékenységek közül nem valósul meg egyik sem a projekt keretén belül. A Pályázati felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek az alábbiaknak megfelelően teljesülnek: Rábapatona Község Önkormányzata vállalja, hogy a fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet megvalósít, a fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet. A vízjogi hatósági engedélyezést legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez csatolni fogja. Nyilatkozatot nyújt be, hogy a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A tervezéskor figyelembe kerülnek a következő szempontok: megfelelő méretre történő méretezés, csak helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többlet vizek kerüljenek elvezetésre. Rábapatona Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely csatolásra kerül, illetve a fejlesztés során betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Továbbá eleget tesz a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, megvalósítja a kötelező szemléletformáló akciókat, melyben különös hangsúlyt helyez a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívásre és az ehhez tartozó gyakorlati megoldások bemutatására, valamint a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívásra. A költséghaszon elemzés, illetve a Települési Vízkárelhárítás Terv, Integrált Településfejlesztési Stratégia csatolása, illetve a szimulációs modellezés végrehajtása a projektméret miatt nem releváns. Jelen pályázat keretében csatolásra kerül továbbá a bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel összefüggő káreseményeket igazoló dokumentációk (vis maior igénylések, fotó dokumentáció, jegyzőkönyvek). A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a pályázat megfelel a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és az megfelelően bemutatásra került (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez). A helyzetértékelés megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok) geomorfológia, geológiai, hidrogeológia, éghajlati (csapadékok), valamint ökológiai viszonyainak bemutatását (NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok). A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. A fejlesztés a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken lévő települést is érint (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján). Magas talajvízállású vagy fakadóvizes területet is érint a fejlesztés. Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. A tervezett beavatkozás rendszerbe integráltan valósul meg, azaz a beruházás a település egészére vagy jól lehatárolt részére kiterjedő környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési tervhez illeszkedő elem, vagy országos hálózat rendszeréhez tartozó lokális elem. A fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá. A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Az infrastrukturális beruházások mellett a kötelező szemléletformáló, tájékoztató programokat is betervezte és ezek bemutatott tartalma szakmailag megfelelő. Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az alkalmazott műszaki megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést; lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. (Magas talajvízállású területeken nem releváns.) A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez és az illeszkedés bemutatásra került. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. Támogatást igénylő vállalja helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását a kivitelezési munkákba. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A támogatási kérelemben szereplő indikátorvállalás összhangban áll a fejlesztés bemutatott tartalmával. A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz. A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a pályázat nem megfelel a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. 78/2008 (IV.3.) Korm. rendelet 4. § szerint kijelölt természetes fürdőhelyet érint a fejlesztés. A tervezett fejlesztés több települési önkormányzat összefogásával, konzorciumban valósul meg. A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasági területfelhasználású terület védelmére is irányul. A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a pályázat nem releváns a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A tervezett fejlesztés illeszkedik a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréhez, amennyiben a település rendelkezik ilyen dokumentummal. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A tervezett fejlesztés illeszkedik-e a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program (GYMS MTP) releváns prioritásaihoz és intézkedéseihez, továbbá a megyei Integrált Területi Program (ITP) céljaihoz? A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt a jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak szerint összhangban van az operatív programmal. Eredményeként maradéktalanul megvalósul a csapadékvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése. Fenti célok eléréséhez a fejlesztés Rábapatona község tekintetében lényegesen hozzájárul. A fentiekben leírt célok segítségével egyértelműen megállapítható a projekt illeszkedése a Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztései Program (MTP), illetve Integrált Területi Programhoz (ITP). Az ITP-ben megfogalmazott prioritások specifikus céljai közül az alábbiak illeszthetők a jelenlegi pályázathoz, melyek a következők: 2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai: Helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével 4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai: A környezeti adottságok jobb kihasználása A környezeti állapot javítása, értékmegóvása 5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai: A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése A fentebb megfogalmazott projekt célok megvalósításával, elérhetők azok a releváns ITP célok, melyek kapcsolódnak jelen TOP felhíváshoz, továbbá szolgálják az MTP célokat. A projekt végső eredményeként várható a vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése. A Rábapatonán megvalósuló fejlesztés hozzájárul a Rábaközi terület fejlesztéséhez, amely térség a többi területhez képest erősebb infrastrukturális jellegzetességgel bír. A GYMS MTP 2. prioritás első intézkedésének „megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program” beavatkozáshoz valló illeszkedést jelentheti, hogy jelen beruházás teljesítése az önkormányzat részéről irreálisan magas önerő bevonását jelenti, amelyre támogatás hiányában nem lenne képes. A tervezett fejlesztés elmaradásának hiányában, a bekövetkező káresemények mentesítése, bár kisebb összegű, folyamatos kiadásokat generálhat a település költségvetésében. A vízrendezés által érintett terület további vállalkozások létesítését generálhatja, illetve a Rába folyóhoz közeli elhelyezkedésének köszönhetően potenciális vízi turisztikai fejlesztések helyszíne lehet a fejlesztett terület. Az infrastrukturális fejlesztés megvalósítása révén megfelelő szociális és gazdasági környezetet biztosíthat a már működő vállalkozások és a foglalkoztatást bővítő gazdálkodó szervezetek részére. A GYMS MTP 4. prioritása 1. intézkedésének "a környezeti potenciál hasznosítása" beavatkozáshoz szükséges megemlíteni, hogy a tervezett beruházás számos olyan káreseményt képes lehet megelőzni, illetve azok kártételeinek mérséklésében aktívan közreműködni, melyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és – kezeléshez kapcsolódik. A környezeti feltételek javításával előmozdíthatók az éghajlatváltozás káros következményeinek csökkentése (pl. nagyintenzitású csapadék események, belvizek) biztosíthatóvá vállnak az erőforrások hatékonyabb felhasználása és mindezekkel együtt a rendelkezésre álló intézményi kapacitások szervezettebb integrációja megvalósulhat a fejlesztés érdekében. A projekt alapvető célkitűzéseiből adódóan, - melyek a fentebb lévő táblázatban már megfogalmazásra kerültek - egyértelműen illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 2. intézkedésének "a környezeti állapot javítása", továbbá a GYMS MTP 4. prioritása 3. intézkedésének "a települések értékmegóvása" beavatkozáshoz. A belterületi vízrendezés eredményeképpen mind az önkormányzati és mind a magán tulajdonban lévő ingatlanok érték megóvása jelentősen növekedhet, illetve hozzájárulhat a település élhetőbbé tételéhez. A tervezett fejlesztés mennyiben járul hozzá megyei szinten vállalt indikátor (bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 16.315 m) teljesítéséhez? A fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 3084 méter Projekt elvárt mértéknél jobb előkészítettsége Minden érintett ingatlan esetében a rendezett tulajdonviszonyok és per- és igénymentességük igazolásra került. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez A fejlesztés a megye kedvezményezett besorolású térségében vagy településén valósul-e meg? A település a GYMS MTP 5. számú "A MEGYE BELSŐ KOHÉZIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE" című prioritása 4 intézkedésnek valamelyikében nevesített térségben található, Rábapatona a Rábaközben található, amely nevesítésre kerül az említett dokumentumban. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez A megvédett terület a településrendezési terv szerint gazdasági terület-felhasználási egységet is tartalmaz. Az idevágó dokumentumban (településrendezési terv) a beruházás által érintett területek belterület felhasználási egységként került bejegyzésre, azonban a terület elhelyezkedéséből és egyéb tulajdonságainak köszönhetően egy esetleges csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, lehetővé tenné a jelenleg is a területen üzemelő vállalkozások bővülését, illetve további – akár nagyobb kapacitással rendelkező üzemek, gazdasági létesítmények letelepedését a település ezen részén. A projekt által érintett/megvédett területeken találhatóak-e kereskedelmi, szolgáltató, ipari vagy gazdasági funkciójú területek, létesítmények? Igen, a megvédett területen található kereskedelmi, szolgáló, gazdasági funkciójú területek. A beruházással érintett területen működő gazdasági, kereskedelmi létesítmények a következők: élelmiszerboltok, nemzeti dohánybolt virágbolt, vendéglátó egységek, autószerelő műhely, asztalos műhely. Műszaki-szakmai eredmények: A belterületi vízrendezés célja a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, útépítés esetén pedig biztosítani kell az útburkolat és pályaszerkezet víztelenítését. Ennek érdekében a helyzetértékelés és a meglévő állapot bemutatása során megfogalmazott állapotra adott tervezett beavatkozás a következőképpen mutatható be. A tervezett beavatkozásokhoz szükséges a projekt tartalmi-műszaki előkészítése, ami magában foglalja a jogerős vízjogi létesítési engedélyek, tervezői engedélyek és indoklások , illetve a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvélemény beszerzését. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési folyamat lefolytatását követően indulhatnak el a kivitelezési munkálatok, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan felügyelete alatt tart. A rekonstrukcióban érintett belterületi útszakaszok, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, amelyek az alábbiak; Kossuth Lajos utca egy szakasza, Árpád utca, Szentháromság tér, Győri utca, Deák Ferenc utca, Szabadság utca, Széchenyi utca egy szakasza, Báthory utca. A kivitelezés munkafázisai és tervezett rekonstrukciók összhangban állnak a már megtörtént jelenlegi állapot felmérésekkel. A műszaki, kivitelezési tervek költség és munkaerő igényé, illetve elkészítése a tervezőkkel való egyeztetések eredményeképpen a vízjogi engedélyeztetés folyamatába, azzal egyidejűleg kerülnek kimunkálásra. Ezek a tervek olyan módon és szinten kerülnek elkészítésre, mely biztosítani fogja a projekt által tervezett kivitelezési munkák eredményes és kellő minőségű munkák létrejöttét. Ezen cél elérése érdekében a tervező és a kivitelező között folyamatos szakmai kommunikáció fog megvalósulni.

A projekt tartalma:
A tervezett beavatkozások számszerűsítve: összességében 3084 méter bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény fejlesztése valósul meg, melynek döntőtöbbségét az újonnan kialakítandó csapadék elvezető árkok adják (burkolt, föld árkok együttvéve), kisebb hányadban történnek kialakításra a betoncső átereszek, illetve a víznyelő aknák. Az ingatlanonkénti felosztását az alábbi táblázat mutatja be: Beavatkozási helyszín megnevezése bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény (m) Kossuth Lajos utca (838 hrsz.) 250,00 Árpád utca (839 hrsz.) 334,00 Deák Ferenc utca (886/2 hrsz.) 11,00 Győri utca I. (837 hrsz.) 218,00 Szentháromság tér 140,00 Széchenyi utca I. (886/1 hrsz.) 65,00 Széchenyi utca II. (1086 hrsz.) 96,00 Széchenyi utca III. (957 hrsz.) 846,00 Szabadság utca (931/1 hrsz.) 824,00 Báthory utca (1016 hrsz.) 300,00

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2021.08.29

A projekt jelenlegi állása:

A projektben vállalt műszaki létesítmények engedélyezési eljárása lezárult, jelenleg az érvényes vízjogi engedély alapján a kivitelezés véget ért, a munkálatok 100%-os készültségnél tartanak.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS - ÖSSZEFOGLALÓ

SZEMLÉLETFORMÁLÁS - KIADVÁNY

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. november 30. Csütörtök
András, Andor, Endre

 
A Nap kel 07:15-kor,
nyugszik 16:03-kor.

Holnap
Elza
napja lesz.