A HÁTRÁNYOS ÉS A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETRE VONATKOZÓ, 2013. SZEPTEMBER 01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS SZABÁLYOKRÓL

 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos rendelkezések 2013. szeptember 1-jei hatállyal módosultak.

A kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítását a szülő, a családba fogadó gyám, a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kérheti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő 67/A §-a és a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyvt. vhr.) 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő 83/A. §-a rendelkezik a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó eljárásról.

 

 

A Gyvt. 67/A § (1) bekezdése szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 

a)       a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeketegyütt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b)      a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c)       a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy halmozottan hátrányos helyzetű

a)       az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közüllegalább kettő fennáll,

b)      a nevelésbe vett gyermek,

c)       az utógondozói ellátásban részesülõ és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre –külön döntésében, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására irányuló eljárásra a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tekintetében illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője illetékes, vagyis a rábapatonai lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek vonatkozásában Rábapatona Község Önkormányzatának Jegyzője (9142 Rábapatona, Kossuth utca 18., gyámhatósági ügyintéző: Molnár Gyuláné) az illetékes.

A kérelmet a Gyvt. vhr. 3. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az illetékes jegyzői gyámhatósághoz, melyhez csatolni kell az előírt kötelező mellékleteket. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges formanyomtatványokelérhetőek a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban illetve a település honlapjáról is letölthetők:www.rabapatona.hu weboldalról, e-közigazgatás cím alatt, „Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása” címszó alól.

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása. Ebben az esetben a Gyvt. 67/A. §-ában meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról 2013. szeptember 01. napjátólvezetett jegyzői nyilvántartás alapján kérhető az erről szóló igazolás is itt, a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban.

A Gyvt. vhr. 83/A. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatát, a határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül tájékoztatásul megküldi annak a bölcsődének, nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek, ahol a gyermek bölcsődei ellátásban részesül, vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 95. § (3) bekezdése és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/2014. nevelési évben, tanévben változatlan feltételek mellett kell nyújtani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, egyúttal további tájékozódás és igénylések benyújtása végett javaslom megtekinteni a www.rabapatona.huweboldalon, az e-közigazgatás cím alatt a „Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása” címszót.

 

R á b a p a t o n a , 2013. október 1.

 

Szalainé dr. Németh Annamária

jegyző

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. november 30. Csütörtök
András, Andor, Endre

 
A Nap kel 07:15-kor,
nyugszik 16:03-kor.

Holnap
Elza
napja lesz.